فروش ملک مشاع و تفاوت افراز و تفکیک (جدید)

ملک مشاع

فروش ملک مشاع

مرحله اول اینکه در مورد ملک ، پلاک ، زمین ، مستغلات بنا به تصمیم و حکم قطعی مراجع ذی­صلاح ، چه اداره ثبت و چه از طریق دادگاه مبنی بر غیرقابل افراز بودن صادر شود.
مرحله دوم هر یک از شرکا می­توانند درخواست فروش دهند .
مرحله سوم اینکه دادگاه باید دستور فروش دهد ، یعنی شریک من باید مراجعه کند به دادگستری و درخواست فروش ملک غیرقابل افراز را بدهد.چون دستور است و حکم تلقی نمی­شود قابل تجدید نظرخواهی نیست و دادگاه در صورت وقوع اشتباه رأساً می­تواند اشتباه را اصلاح کند.
مرحله چهارم نیز این است ملک از طریق مزایده به فروش برسد . در مزایده کارشناس یک ارزش پایه­ ای برای ملک تعیین می­کند و کسی برنده مزایده است که بالاترین پیشنهاد را داده باشد. نکته این است که عدم حضور شرکا یا ثالث در جلسه مزایده مانع از انجام مزایده نخواهد بود و همان شخصی که درخواست فروش کرده است خودش هم می­تواند این ملک را خریداری کند.

 

تعریف تفکیک و افراز

افراز در لغت به معنی جداکردن چیزی از چیز دیگر است. حسب قسمت اخیر ماده ۵۹۱ قانون مدنی، دعوی افراز، دعوی شریک ملک مشاع با شریک دیگر است به منظور تقسیم مال مزبور. در صورت عدم تراضی بر تقسیم حاکم اجبار به تقسیم می­کند، مشروط بر اینکه تقسیم متحمل بر ضرر نباشد. بدین منظور قانون افراز و فروش املاک مشاع در آذرماه ۱۳۵۷ تصویب و به موجب آن اداره ثبت، مرجع رسیدگی در دعاوی افراز املاک تعیین گردید. در افراز وجود حالت شراکت ضروری است، یعنی وقتی افراز صورت می­گیرد که بیش از یک مالک وجود داشته باشد ولی در صورت عدم تفاهم و رضایت و وجود اختلاف نسبت به سهم همدیگر افراز صورت می­گیرد.
افراز، تقسیم ملک همراه با تعیین سهام مالکان مشاع است و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع به آنان اختصاص می­یابد. به همین دلیل حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد در افراز بایستی سهم متقاضی افراز مشخص و جدا گردد و چه بسا میان شرکا بر سر صحت افراز و مطابق بودن آن با میزان مالکیت مشاعی اختلاف حاصل شود. در این صورت تعیین تکلیف نهایی با مراجع قضایی است. پس از افرازکردن، شراکت خاتمه یافته و هر کدام از شرکاء مالک قطعه زمین خود خواهند بود.

اصطلاح تفکیک در حقوق جدید ایران پدید آمده و به مفهوم افراز و تقسیم نزدیک است. لکن با آنها فرق دارد زیرا همانگونه که در مبحث قبل گفته شده در افزار باید حالت اشاعه وجود داشته باشد ولی در تفکیک وجود حالت اشاعه ضرورت ندارد به عبارت ساده تر در افراز تعداد مالکین مشاعی باید از ۲ نفر بیشتر باشند ولی در تفکیک حتی یک نفرهم که مالک شش دانگ ملکی باشد می توان آنرا به قطعات متعددی که قانوناً مقدور باشد تفکیک نماید که روش انجام انجام عمل تفکیک به شرح زیر بیان می شود :

اگر مالک یک نفر باشد جهت چاپ سند مالکیت صورت مجلس تفکیکی به دفتر املاک ارسال خواهد شد اما اگر مالکین بیش از یک نفر باشند صورت مجلس تفکیکی به دفترخانه اسناد رسمی مربوطه ارسال تا فقط جهت تنظیم تقسیم نامه اقدام نماید سپس آن را به اداره ثبت تحویل داده تا فرایند چاپ سند مالکیت ادامه یابد.

صورتمجلس تفكیكی چیست و با تقسیم نامه چه تفاوتی دارد؟
صورتمجلس تفكیكی با استفاده از گواهی پایان ساختمان توسط ثبت اسناد و املاك تهیه میشود. این صورتجلسه صرفا به تعریف حدود اربعه واحدهای مستقل و ذكر مساحت آنها و شماره گذاری آنها می پردازد بی آنكه به مالكیت خصوصی واحدها بپردازد. بدیهی است اگر كل ملك قبل از تفكیك متلق به یك فرد بوده كل قطعات نیز متلق به او خواهد بود و اگر ملك دارای چند مالك مشاعی بوده مثلا سه مالك هر یك با قدر السهم دو دانگ از ششدانگ . در اینصورت كل واحدها و قطعات تفكیك شده یك به یك با قدرالسهم دو دانگ متعلق هر سه مالك خواهد بود . هیچیك از مالكین واحد مستقل و ششدانگ نخواهند داشت مادامیكه سند تقسیم نامه در دفترخانه و به رضایت مالكین تنظیم شود. در این مرحله مالكین به نسبت قدرالسهم خود تعدادی از واحدها را بطور كامل و ششدانگ انتخاب مینمایند این انتخاب در سندی به نام تقسیم نامه ثبت میشود و به موجب همین تقسیم نامه ثبت اسناد خواهد توانست برای هرقطعه و یا واحد سند مالكیت صادر نماید. ملاحظه میگردد كه صورتمجلس تفكیكی مقدمه برای تقسیم نامه است . برای اینكه ملك از وضعیت مشاعی و شراكت خارج گردد . اگر بعد از صورتمجلس تفكیكی تقسیم نامه تنظیم نشود كار اداره ثبت در تهیه صورتمجلس تفكیكی عبث و بیهوده بوده است. از آنجا كه قانونگذار بر اساس اصل حكمت حكیم و دانا بوده و كار عبث قابل انتساب به او نیست . میتوان گفت كه تنظیم سند تقسیم نامه حسب تقاضای هریك مالكین الزامی و اجباری است . اگر در نحوه تقسیم توافقی بین مالكین نباشد . دادرس كارشناس خواهد گمارد. این الزام و اجبار از مفاد مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاك كشور استنباط میشود. بنابراین هر جا كه شریكی بتواند خود را از مالكیت اشتراكی برهاند از حمایت قانونی برخوردار خواهد بود.

تفکیک و افراز؛ از نظر شكلی و ماهيّتی، تفاوت هایی به شرح زیر با هم دارند:

۱- در تفكيک، وجود حالت اشاعه ضرورت ندارد، و ملک با داشتن مالک واحد قابل تفكيک است؛ ولی، در افراز، بايد حالت اشاعه؛ يعنی، مالكيّت بيش از يک نفر باشد.

۲- تفكيک، با رضايت و در حالت تفاهم مالكان مشاع است؛ و افراز، عدم تفاهم و رضايت و وجود اختلاف نسبت به حصّه ی يكديگر و قصد، قطع حالت اشتراک می‌باشد.

۳- در تفكيک، توجّهی به مقدار سهم مالكان در كلّ ۶ دانگ لزومی ندارد و بعد از تفكيک به ‌هنگام تنظيم تقسيم نامه، رعايت حقوق و سهم هر يک از مالكان مشاع مطرح می‌گردد كه با توافق نسبت به كسری و زيادت يا صلح و هبه، رفتار خواهد شد؛ امّا، در افراز، رعايت و توجّه به سهم معادل حصّه ی هر يک از مالكان مشاعی ضروری بوده و اگر اين رعايت در ملک به عللی با توجّه به تصرّف شركاء و به وضعيّت ديگر مقدور نباشد، بايد تعديل صورت گيرد و مقدار اضافی ملک، كه در سهم شريک قرار می‌گيرد، بهای آن تقويم و در صورت‌مجلس افراز قيد شود.

۴- تفكيک، فقط تقسيم ملک است؛ امّا، افراز، تقسيم ملک توام با تعيين سهام مالكان مشاعی است و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع به آنان اختصاص می‌يابد. به همين دليل، حالت اشاعه در افراز ضرورت دارد؛
ولی، در تفكيک، اين، ضروری نيست و مالک می‌تواند ملک خود را با رعايت مقرّرات حاكم بر تفكيک ( ضوابط و مقرّرات شهرداری) به هر ترتيبی كه می خواهد، تفكيک نمايد.

۵- سنّ مالک يا مالكان، دخالتی در امر تفكيک ندارد؛ امّا، به صراحت مادّه ی ۳۱۳ قانون امور حسبی؛ اگر ميان مالكان، محجور يا غايب باشد، تقسيم با دادگاه خواهد بود.

۶- تنظيم تقسيم نامه پس از تفكيک ميان مالكان مشاعی برای استيلاء بر سهم مفروزی ضروری است و چنان چه مالكان مشاع بعد از تفكيک برای تنظيم تقسيم نامه ميان خود توافق نداشته باشند يا قطعات تفكيكی را متّفقاً انتقال ندهند، تفكيک اقدامی بی‌حاصل و كَاَن لَم يَكُن تلقّی شده و در اين شرايط با وجود صورت‌مجلس تفكيكی شركاء به ناچار بايد تقاضای افراز نمايند. ) افراز به دليل عدم توافق مالكان برای تنظيم تقسيم‌نامه (

۷- در صورت اعتراض به تفكيک از طرف يكی از شركاء، ادامه ی عمليّات، متوقّف می‌شود و با رضايت معترض می‌توان ادامه ی اقدام را انجام داد؛ ولی، اعتراض به افراز در حين اقدام از شركای ديگر پذيرفته نيست و پس از اتمام می‌توانند اعتراض نمايند و رسيدگی به اعتراض نسبت به افراز ملک، در صلاحيّت مراجع قضایی است.

۸- انجام عمل افراز يا عدم افراز، در حكم رای مراجع قضایی است و با افراز ملک و عدم اعتراض در مهلت مقرّر، هر مالک مشاع می‌تواند بر سهم مفروزی خود تسلّط پيدا نموده و با تسليم سند مالكيّت مشاع به واحد ثبت، سند مالكيّت ۶ دانگ قطعه ی اختصاصی را تقاضا و دريافت نمايد. با توجّه به اين‌كه، چنان چه سرانه يا حقّ مرغوبيّت به او تعلّق گرفته، بايد رسيد توديع آن به صندوق ثبت يا اقرارنامه ی رسمی ذی‌نفع را مبنی بر وصول اين حقّ قبل از صدور سند مالكيّت مفروزی، به اداره ی ثبت تسليم نمايد.

۹- صورت‌مجلس تفكيكی ملک با انتقال قطعه يا قطعاتی از آن به غير يا انتقال سهم مشاعی به شريک ديگر يا تنظيم تقسيم‌نامه يا به طور كلّی تنظيم سندی قطعی بر روی آن اعتبار پيدا می كند؛ امّا، در افراز با انقضای مهلت اعتراض هر قطعه در سهم مالک آن مستقرّ گرديده و اين امر با استقراع تعيين می‌شود.پس، می توان گفت: برای حصول نتيجه و تسلّط بر سهم مفروزی، تفكيک، اقدامی ۲ مرحله ای و افراز، اقدامی يک مرحله‌ای است.

۱۰- تفكيک، در اداره ی ثبت انجام می‌گيرد؛امّا، افراز، هم در اداره ی ثبت و هم در دادگاه.

۱۱- در افراز، رای صادر می‌شود؛ولی، در تفكيک، صورت‌ مجلس تفكيكی.

۱۲- در افراز، اجبار حاكم است؛ولی، درتفكيک، مسامحه.

۱۳- در تفكيک، سهم تمامی افراد جدا و ملک از حالت مشاع خارج می‌شود يا اگر مالک يک نفر باشد، ملک به قطعات كوچک‌تر تقسيم می‌گردد؛
امّا، در افراز، فقط سهم خواهان جدا می شود و بقيّه ی ملک، مشاع باقی می‌ماند.

۱۴- در صورتی كه بر تفكيک اعتراض شود، موضوع اعتراض در اداره ی ثبت رسيدگی می‌شود؛امّا، اگر بر افراز اعتراض گردد، پرونده جهت بررسی به دادگاه ارسال می‌شود.

 

سوال: یک بلوک آپارتمانی در هشت واحد  در ۳۵۰ متر مربع بنا شده  که دارای سند ششدانگ برای هر واحد می باشد و هفت نفر از مالکان حاضر به فروش ساختمان هستند و یک نفر حاضر به فروش ملک خود نیست و قیمت بیشتری را مطالبه می کند .چگونه می توان این ملک را به صورت قانونی به فروش رساند؟

در صورتیکه ملک تفکیک نشده باشد و غیر قابل افراز باشد هر یک از مالکین میتوانند دستور فروش ملک را از طریق دادگاه بگیرند.و در صورت وجود سند تفکیکی برای هر آپارتمان،خیر.

سوال: با سلام من یک واحد اپارتمان با ۲۰متر پارکینگ اختصاصی پیش خرید کردم ولی موقع تحویل حدود ۱۷متر مشاع سهم پارکینگ من شده ایا این تفاوت ها در قیمت نهایی تاثیر دارد؟

بله در صورتیکه در مبایعه شما ۲۰ متر پارکینگ لحاظ شده باشد ولی در زمان تحویل سه متر کمتر باشد میتوانید از پرداخت مبلغ مربوط به سه متر امتناع کنید.

سوال: با سلام قصد خريد هزارمتر زمین باغي داراي سند تك برگ مشاعي را دارم كه در قسمت سهم نوشته يك سهم از سه هزارو پانصدسهم مشاع و اين درخاليست كه سند ملك مجاور همساه هارا كه ديدم وانان نيز داراي سند تك برگ مشاعي هستند در قسمت مربوطه ذكر شده هزارمتراز….  سهم مشاع ميخاستم مرا در اين زمينه اگاه كنيد كه چطور ميترانم صحت اين هزارمتر را با وجود ذكر يك سهم در سند متوجه شوم مرسي و باتشكر فراوان از راهنماييهاي خوبتان

برای استعلام از میزان سهمی که در سند تک برگ قید شده است فقط باید به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه نمائید و مراتب را جویی شوید.

سوال: پدر من ملکی مشاع داره که برای به مزایده گذاشتنش اول درخواست افراز داده به اداره ثبت و و چون قناسی داره هم طبیعتا قابل افراز نیست /مامور ثبت هم اومد بازدید ولی نامه عدم افراز بهمون نمیدن با این دلیل که سند ها بیشتر از ملک موجوده و مقداری از ملک پدرم و شرکا توسط همسایه تصرف شده و گفتن تا همه شرکا نیان رضایت بدن ما نامه عدم افراز نمیدیم!ما فقط قصد فروش و خلاص شدن از شر شرکا رو داریم و تصمیم به پیگیری کسری زمین نداریم/چکار میشه کرد برای فروشش؟ ملک موروثی به پدرم و شرکا رسیده

در صورتیکه ملک غیر قابل افراز باشد بعد از اینکه مشخص شود میتوانید از طریق دادگاه محل وقوع ملک تقاضای دستور فروش کنید.

سوال: آیا میتوان دادخواست تفکیک ملک مشاع داد.و ملک را از حالت مشاع خارج کرد.و اینکه غیرقابل افراز بودن ملک به چه دلایلی می باشد.

در صورتیکه قصد دارید تا ملک خود را تفکیک کنید میتوانید به اداره ثبت اسناد محل وقوع ملک مراجعه کنید و اگر قابل افراز باشد هم از طریق اداره ثبت انجام میشود ولی اگر غیر قابل افراز باشد از طریق دادگاه اقدام کنید.

سوال: ايا با سند مشاع ميشود وام گرفت و سند مشاع در دادگاه مورد قبول است براي ازادي زنداني و …

برای گرفتن وام که باید به دادگاه مراجعه کنید ولی اگر قصد سپردن وثیقه ملکی مشاع را دارید باید تمامی مالکین ملک مشاع حضور داشته باشند.

سوال: منزل ما یک آپارتمان ۸ واحدی داخل کوچه است.جلوی ساختمان و کنار درب ورودی جای پارک ماشین وجود دارد.ساکن طبقه اول به بهانه های مختلف از پارک کردن سایر ساکنین ممانعت میکند و برای  میهمانهای خود جای پارک نگه میدارد.آیا  میتوان طرح دعوی کرد و شکایت نمود؟

بله جای پارک درب منزل به صورت مشاع میباشد و هیچ کس حق تصرف نخواهد داشت و تمامی افراد حق پارک در آن قسمت را خواهند داشت.

این مطلب را از دست ندهید:  مشاعات ساختمان چیست؟
سوال: آیا اگر یه دانگ از خانه ای بنام کسی باشد شخص مقابل که مابقی آن بنامش میباشد میتواند بدون دلیل خانه را به نفع خود بفروشد؟ خانه قولنامه ای میباشد.

در صورتی که شریک دیگر ۶ دانگ خانه را فروخته باشد نسبت به میزان سهم شریک دیگر، معامله فضولی انجام داده است و در صورت تنفیذ و اجازه شریک، معامله نسبت به باقیمانده صحیح خواهد بود همچنین از جنبه کیفری فروشنده مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است. از طرف دیگر در صورت فروش ۵ دانگ سهم خودش و عدم اجازه شریک دوم وی می تواند با اعمال حق شفعه و با پرداخت میزان پرداخت شده توسط مشتری سهم شریک را نیز تملک کند.

سوال: ۳دانگ ملک مشاعی را فروختم سند بنام خریدار زدم و ۲۵٪ مبلغ معامله را چک گرفتم حالا خریدار میخواهد فسخ کند و زمین را پس بدهد آیا میتواند؟
فقط در مبایعه نامه نوشته خیار غبن از دو طرف ساقط است

خیر فقط ایشان در صورتی میتواند معامله را فسخ کند که حق فسخ در قرارداد برای ایشان در نظر گرفته شده باشد. لذا اگر شما رضایت به فسخ معامله ندهید نمیتوانند فسخ کنند.

سوال: برای شرکت در مزایده ای که ۳ دانگ از آپارتمان به نام خودم می باشد ، میتوانم شراکتی با خواهرم به عنوان خریدار وارد شویم ،تا فقط پول ۳ دانگی که مربوط به همسرم هست را پرداخت کنیم تا سهم ایشان  به خواهرم واگذار شود

بله میتوانید با موافقت قاضی پرونده خواهر شما سهم سه دانگ را به زوجه پرداخت نماید و در این صورت دیگر خانه به مزایده گذاشته نخواهد شد و سهم ایشان به خواهر شما منتقل میشود.

سوال: بنده صاحب یک ملک سه طبقه می باشم. طبقه همکف تجاری می باشد و طبقه اول و دوم به صورت ملک مسکونی می باشد. طبقه همکف به متراژ ۱۲۰ متر می باشد و ارتفاع طبقه همکف سه متر می باشد. نمای ملک از ارتفاع ۲٫۵ شروع شده است. بنده ۲۶ متر از ۱۲۰ متر طبقه همکف را به فروش رسانده ام.
سوال اول:
آیا خریدار مغازه حق نصب تابلو بر روی دیوار ملک را دارد؟ اگر این حق را دارد، تا چه ارتفاعی حق نصب تابلو بر روی دیوار را دارد؟
سوال دوم:
آیا خریدار حق این را دارد که نمای بیرونی دیوار مغازه را تغییر دهد؟

در ضمن در زمان فروش این مطلب قید شده است که خریدار هیچ حقی نسبت به مشاعات ملک ندارد و همچنین حق و حقوق ارتفاعی ندارد

نمای بیرونی مغازه را ممکن است بتوانند تغییر دهند ولی نمیتوانند در قسمت مشاعات ساختمان تغییر ایجاد کنند و یا تابلو نصب کنند.

سوال: اینجانب چندین سال پیش با فردی بصورت مشارکتی ملکی خریداری کردیم ولی بنده با توجه به نسبت فامیلی و سن بالای ایشان و بنابه احترامی که برایشان قائل بودم نخواستم اسمی از بنده در سند ذکر شود. اکنون هر دوی ما در این ملک سکونت داریم و خانواده ایشان نیز از مشارکت ما اطلاع دارند. این اواخر به دلیل اختلافاتی که با هم داشتیم میخواهند مرا از خانه بیرون کنند و ادعا میکنند که من هیچ سهمی در این خانه ندارم. با توجه به اینکه اعضای خانواده این فرد حاضر به شهادت به نفع من هستند آیا میتوانم به حق خودم برسم؟

خیر شهادت اعضای خانواده موجب احقاق حق شما نخواهد شد و در صورتیکه ملک به نام ایشان باشد و مبایعه نامه هم به نام ایشان تنظیم شده باشد متاسفانه هیچ اقدامی نمیتوانید بکنید مگر اینکه بخواهید برای استرداد وجه خود اقدام کنید.

سوال: اگر خانه ای بصورت نصف نصف متعلق به زن و شوهری باشد و مربوط به مهریه باشد،اگر زن بخواهد خانه را بفروشد و مرد راضی نباشد،تکلیف چیست؟چگونه میتوان این خانه را فروخت؟

زن یا باید دستور فروش ملک را از دادگاه بگیرد و یا میتواند سهم خود را به فرد دیگری بفروشد که در این صورت شریک دیگر حق شفعه خواهد داشت.

سوال: آیا کسی که پارکینگ دارد میتواند علاوه بر خودرو ، موتور سیکلت هم پارک کند؟

در صورتیکه در حریم پارکینگ خود باشد منعی نخواهد داشت و میتواند موتور را هم در پارکینگ پارک کند.

سوال: من مالک یک واحد آپارتمان از ساختمانی ۴ واحدی هستم که پارکینگ ندارم. آیا می توانم انباری اختصاصی خود را تخریب کرده و آن را به پارکینگ اختصاصی تبدیل کنم؟ برای اینکه این تغییر در سند نیز بیاید چه کاری باید کرد؟ آیا رضایت دیگر مالکین یا شهرداری لازم است؟

با توجه به متراژ در نظر گرفته شده برای انباری امکان تخریب آن و تبدیل به پارکینگ وجود نخواهد داشت و برای کسب مجوز در صورت امکان نیز باید به شهرداری منطقه مراجعه کنید. لذا کسب رضایت مالکین دیگر الزامی است.

سوال: من در يک مجتمع ۹ واحدي يک پارکينگ بزرگ دارم آيا مي توانم دو  خودرو در آن پارک بکنم.

بله در صورتیکه پارکینگ بزرگ متعلق به شما باشد میتوانید دو خودرو پارک نمائید و موجب ممانعت از حقوق دیگران نخواهد شد.

سوال: شوهرم سهم خود از ارث خانه پدری را به نام من زده سالها میگذرد مادرشوهر و برادرشوهرهام نمیخرن و حق من را نمیدن من شدیدا نیاز مالی دارم چطور حقم را بگیرم

شما یا میتوانید دستور فروش ملک مشاع را از دادگاه بگیرید و یا در صورتیکه قابل تفکیک میباشد بعد از تفکیک برای فروش آن اقدام کنید.

 سوال: سازنده يك ملك ١٢ واحدة هستم كه ٨ واحد متعلق به بنده و ٤ واحد به فرد ديگري است كه حدود يكسال پيش فوت شد ، ورثه رأي داوري را بعد إز فوت پدر گرفتند و دادخواست اجرا رأي داور را گرفتند اما بنده درخواست رد داداخواست آنها را طبق ماده ٤٨١ آدم دادم اما هنوز قاضي رأي نداده ، ورثه كه ٤ سند دارند و آپارتمانهايشان مشخص است هفته گذشته آپارتمان هايشان را بدون خَبر تصرف كردند( ريختند و گرفتند ) بدون دعوا ، قرار تحويل مهر ٩٤ بوده و الان يكسال بايد جريمه تاخير تحويل بدهم آيا ميتوانم آنها را متهم به ورود بدون اجازه و يا تصرف كنم ؟ آيا ميتوان آنها را به جرمي متهم كرد ؟

خیر به دلیل اینکه پدر ایشان که این واحدها را از شما خریداری کرده است مبایعه نامه دارد و مالک بوده اند لذا بعد از انحصار وراثت به وراث خواهد رسید و شما نمیتوانید علیه ایشان شکایت کنید.

سوال: آیا میشود سه دانگ از شش دانگ خونه پدری که انحصار و وراثت شده را فروخت و سه دانگ  سه دانگ سند زده شود؟

بله در صورتیکه مالیات بر ارث پرداخت شده باشد و سهم هر یک از وراث مشخص شود میتوانند برای فروختن سه دانگ از ملک اقدام کنند و در دفتر خانه ثبت گردد.

سوال: برای ساخت یک یا چند انباری بر روی پشت بام که قطعا از مشاعات است، موافقت تمام مالکین لازم است یا موافقت اکثریت مطلق آنها که مالک بیشتر از نصف فضای اختصاصی هستند (اکثریت مالکین)؟

بله اگر مالکین قصد ساخت انباری در قسمت مشاعی را داشته باشند علاوه بر اینکه باید از شهرداری مجوز ساخت بگیرند باید تمامی مالکین رضایت بدهند.

سوال: اینجانب مدیریت مرکز پزشکی را طی جلسه با حضور اکثریت مالکین عهده دار می باشم.لازم به ذکر است که زمین مشاع و دارای ۵سهم به نسبت های مختلف می باشد و درحال حاضر دارای بنا و ۱۲واحد با کاربری های بهداشتی پزشکی می باشد.ضمن اینکه تقسیم نامه ایی بین مالکین تنظیم نگردیده است.
اکنون باتوجه به رای کمیسیون ماده ۱۰۰شهرداری مبنی براینکه کسری پارکینگ مشمول این نوع کاربری شده است(کاربری ساختمان در پروانه ارائه شده از شهرداری مسکونی و تا به امروز به همین دلایل فاقد پایانکار می باشد)
حال باتوجه به عدم همکاری ۲نفر از مالکین درخصوص تغییر کاربری به کاربری موجود در پروانه شهرداری(کاربری مسکونی) و در کل عدم تفاهم با ۳ مالک دیگر(که ۳/۵دانگ را سهم دارند)از چه راهکاری(حقوقی یا کیفری) این ۳مالک وارد شوند تا کل بنا را تبدیل به مسکونی نموده تا مشکلات موجود حل و پایانکار و به تبع آن تقسیم نامه (البته با توافق) انجام پذیرد چراکه این ۲مالک هم تصرف کرده اند و هم به سهم خود واحد به اجاره داده اند.
باتشکر از زحمات و وقتی که شما و همکاران محترم میگذارید.

در کل خدمت شما عرض کنم با توجه به اینکه ملک تفکیک نشده است و گواهی پایان کار کل مسکونی میباشد قبل از اینکه قصد تغییر کاربری از طریق شهرداری را داشته باشید باید تمامی مالکین در این خصوص رضایت داشته باشند.

سوال: چند سالی هست که یکی از ساکنین یک مجتمع شش واحدی انباری خود را صرف کارهای دیگری کرده و تمام وسایل خود را در راه پله ، پشت بام ، پارکینگ و از همه مهمتر در قسمت داگ ساختمان که محل لوله و تابلوی برق و .. می باشد قرار داده و باعث بی نظمی در ساختمان شده است و انباری خود را صرف کشیدن تریاک می کند و متخصص برق هست از از برق و کنتور همسایگان دزدی کرده و برق آنها را استفاده می کند . لطفا راهنمایی نمایید .

شما میتوانید ابتدا به هیئت مدیره ی ساختمان مراجعه کرده و موضوع را به اطلاع ایشان برسانید در صورت عدم رسیدگی اگر مزاحمت ایجاد شده برای شما محرز بود شما باید یک استشهادیه مبنی بر مزاحمت از همسایگان دیگر تنظیم نموده و بعد از مراجعه به دادسرا شکایت کیفری مبنی بر مزاحمت نمایید.

سوال: خريداري يك ملك را با اخذ كد رهگيري اداره ثبت و به صورت قولنامه اي از فروشنده خريداري نمود اما ملك در رهن بانك بود. با اخذ دستور دادگاه بدهي بانك پرداخت و سند آزاد شد( اين فرآيند ۲ سال به طول انجاميد) ولي انتقال سند رسمي هنوز انجام نگرفته است.بلافاصله شخصي كه  خود را عمه فروشنده معرفي كرده ادعاي كرده كه دو دانگ از ملك را پيش از تاريخ  اين معامله، به صورت قولنامه اي از صاحب قبلي اين ملك كه پدر فروشنده فعلي مي باشد خريداري نموده كه به صورت قولنامه اي و فاقد كد رهگيري بوده و ظاهرا تنها از طريق دادگاه ادعا شده است و از طريق دادگاه و دايره جعل و كلاهبرداري آگاهي هم پيگير موضوع شده است. ضمن اين كه در كليه استعلامات خريدار از اداره ثبت ملك به صورت ششدانگ اعلام شده است. در اين شرايط خريدار چه اقداماتي بايد انجام دهد؟ آيا مي توان ادعاي صوري بودن معامله ژدر با عمه و ژدر با فرزند را داشت؟ ايا عمه  فروشنده مي تواند تقاضاي بازداشتي ملك را بدهد؟ و تكليف خريدار آخر چه مي باشد؟

بله میتواند ادعای صوری بودن معامله را کند ولی همانطوری که میفرمائید ادعا میباشد و باید بتواند این ادعا را اثبات کند. باید از طریق دادگاه بررسی شود که آیا پول و یا ثمنی رد و بدل شده است یا خیر؟ در نهایت تصمیم گیری با دادگاه است.

سوال: پدرم فوت کرده با مادرم زندگی میکنم دوبرادر ویک خواهر دارم ایا مادرم درزمان حیاتش میتواند در محضر سندی امضا کند که تازمانیکه من ازدواج نکرده وتکلیفم روشن نشود خواهر و برادرها خونه رو  نفروشن و من آواره  نشم چون من یک دخترم خیلی نگرانم مادرم بیماره ومیدونم خواهر وبرادرها محاله  تقاضای ارث  نکنن و بیپناه بشم من ومادرم باهم زندگی میکنیم

بله به دلیل اینکه وصیت عهدی میباشد وراث باید به شرطی که متوفی در وصیت گذاشته است عمل کنند و نمیتوانند تا زمان برطرف نشدن شرط ملک را بفروشند.

سوال: من مالك يك واحد آپارتمان مسكوني هستم منزل ما پاركينگ ندارد و هر واحد در زير زمين داراي انباري بزرگي است آيا با رضايت تمامي مالكين امكان تغيير كاربري زير زمين به مسكوني و دريافت سند مسكوني براي فروش وجود دارد؟

پارکینگ با توجه به متراژ ملک و سند تفکیکی مشخص خواهد شد و به این راحتی نمیتوانید انباری را به پارکینگ تبدیل کنید.

سوال: در آپارتمان ۱۲ واحدی پنجره واحد من مشرف به پارکینگ خودم هست فضای پارکینگ بطوری هست که پارکینگ  واحد کناری ۳ منر با ان فاصله دارد خود پارکینگ محل رفت امد نیست
بنده رای ۱۱ واحد را گرفته ام مدیر ساختمان مخالف گذاشتن دستگاه ضبط فیلم در واحد خودم است .وموافق نصب دوربین نیست.بقولی خصومت دارد یا سلیقش نمیکشه .
آیا فقط فضای پارکینگ در حیاط خلوت ساختمان است .ومحل رفت آمد نیست .مشاع محسوب میشود ؟
آیا برای نصب دوربین برای فقط فضای پارکینگ واحد خود باید از کسی اجازه بگیرم .؟مجوز از کجا باید اخذ شود در کل راه  قانونی چگونه است؟ متشکرم

حیاط خلوت ساختمان جزء مشاعات ساختمان محسوب خواهد شد لذا در صورتیکه قصد نصب دوربین مداربسته برای پارکینگ خود را داشته باشید نیازی به مجوز نمیباشد.

سوال: چند سالی هست که یکی از ساکنین یک مجتمع شش واحدی انباری خود را صرف کارهای دیگری کرده و تمام وسایل خود را در راه پله ، پشت بام ، پارکینگ و از همه مهمتر در قسمت داگ ساختمان که محل لوله و تابلوی برق و .. می باشد قرار داده و باعث بی نظمی در ساختمان شده است و انباری خود را صرف کشیدن تریاک می کند و متخصص برق هست از از برق و کنتور همسایگان دزدی کرده و برق آنها را استفاده می کند . لطفا راهنمایی نمایید .

شما میتوانید ابتدا به هیئت مدیره ی ساختمان مراجعه کرده و موضوع را به اطلاع ایشان برسانید در صورت عدم رسیدگی اگر مزاحمت ایجاد شده برای شما محرز بود شما باید یک استشهادیه مبنی بر مزاحمت از همسایگان دیگر تنظیم نموده و بعد از مراجعه به دادسرا شکایت کیفری مبنی بر مزاحمت نمایید.

این مطلب را از دست ندهید:  دایره المعارف سرقفلی و حق کسب و پیشه
سوال: آیا یکی از راههای فروش ملک مشاعی  در صورت عدم توافق با شرکا، بالا تعیین کردن قیمت ملک است؟

در خصوص فروش ملک مشاعی که افراز نشده است یا میتوانید به صورت وکالتی سهم مشاع را به فردی بفروشید و یا از طریق دادگاه محل وقوع ملک دستور فروش بگیرید.در هر صورت ملک از طریق دادگاه به مزایده گذاشته خواهد شد قیمت اولیه توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص خواهد شد و قیمت نهایی را خریدار تعیین میکند بنابراین تعیین قیمت بالا از سوی احدی از شرکا تاثیری بر قیمت نهایی نخواهد داشت.

سوال: ما یک ملک کلنگی(۲۲سال) داریم دو طبقه و نیم دو تا مالک هستیم که هر کدام در یک طبقه ساکنیم و طبقه همکف که پارکینگ هست یک واحد سرایداری ۴۰متری داره که مشترک هست. سندهامون هم تفکیک نشده. فقط سه دانگ سه دانگه.
ما مجبوریم سهم خودمون رو بفروشیم ولی مشتری پیدا نمیشه و فقط کل ساختمان رو میخرن همسایه ما نه خانه رو میسازه و نه میفروشه تمام کوچه ما ساخته شده ما موندیم.
میخواستم ببینم میتونم بوسیله اون واحد مشاع در طبقه همکف دستور فروش ملک بخاطر غیر قابل افراز بودن و مشاع بگیرم و کل ساختمان را بفروشیم؟؟یا بسازیم؟
یا با  توجه به سن بنا و اینکه نمای ساختمان خراب و ظاهر خوبی نداره به عنوان خانه کلنگی دستور فروش ساختمان رو بگیرم؟معیارهای خانه کلنگی چی هست؟

در صورتیکه سند مشاع میباشد و تفکیک نشده است میتوانید برای صدور سند تفکیکی به اداره ثبت مراجعه نمائید و سپس بعد از تفکیک اقدام به فروش کنید.

سوال: ۵۰ در صد از ملک مشاع مربوط به مرحوم پدرم توسط شریکش پس از فوت پدرم به شخص ثالث فروخته شده و بنده هم صغیر بودم و این نفر هم همان نصفه را به شخص دیگری فروخته است . اکنون برای بازپس گیری چه می توانم بکنم.؟؟

در صورتیکه سند به نام پدر شما بوده باشد ایشان نمیتوانسته اند بدون رضایت وراث برای فروش ملک اقدام کنند لذا میتوانید دادخواست مطالبه سهم الارث به طرفیت ایشان بدهید.

 سوال: مشکل مورد بحث در خصوص نشت از لوله ی فاضلاب می باشد. واحد بنده در طبقه اول آپارتمانی ۵ طبقه با تعداد ۲۰ واحد واقع شده است.
چندی پیش، از لوله ی فاضلاب مشترک بین طبقات دوم تا پنجم نشت آب رخ داد. نشت از سقف پارکینگ (زیر واحد بنده)ولی از لوله مشترک مذکور بوده است.
لوله فاضلاب واحد بنده بصورت جداگانه به لوله اصلی فاضلاب متصل گردیده و از لوله مشترک مذکور مستقل است.
میخواستم بدونم که چون محل نشت از سقف پارکینگ بوده، بنده مسئول تعمیر و پرداخت خسارت خواهم بود یا بایستی بصورت مشاع پرداخت بشه.

در صورتیکه لوله به صورت مشترک بین شما بوده است لذا مشترکا باید هزینه پرداخت شود و در صورت بروز هرگونه اختلاف میتوانید تقاضای کارشناسی از طریق شورای حل اختلاف کنید.

 سوال: من یک آپارتمان  دارم که هم اکنون  به نام من است  لیکن  قصد فروش  و تبدیل به احسن آن را نیز  دارم  با این تفاوت که می خواهم در آپارتمان جدید همسرم  به صورت مساوی  با من نیز شریک باشد.از آنجاییکه همسرم  برای این عمل  اقدام به اخذ یک وام ۷۰ میلیونی از محل کار  خود نموده است و بدون این وام نیز نمی توانیم آپارتمان مورد نظر را بخریم و از طرفی شنیده ام که با استفاده از این وام( که از طریق بانک داده می شود)  تمامی شش دانگ آن به نام کسی می شود که وام را گرفته باشد  لذا نگران آن هستم که با این کار حقوق من از بین برود   آیا راهکاری وجود دارد که من در این میان بتوانم سهم خود را حفظ کنم و در آتیه نیز به صورت قانونی مشخص شود که من نیمی از بهای آپارتمان را پرداخت کرده ام .  آیا  بعد از اینکه آپارتمان به نام ایشان شد بتوانیم طی مراتبی موضع شراکت خود را قانونا در جایی ثبت کنیم

خیر ارتباطی به این ندارد که هرکس که وام را گرفت کل ملک به نام ایشان باشد لذا در صورتیکه اینگونه بود نیز میتوانید یک مبایعه نامه میان خود و همسرتان تنظیم نمائید.

 سوال: هم اکنون می خواهم یک  باغ ۱/۵ دانک از شش دانک  (۴۰۰۰ مترمربع ) را در شهر فیروزکوه که دارای دیوار سنگی  ۱۱ ساله و محصور است بخرم  و سند دفرچه ای دارد که در ۱/۵ دانک سند دفترچه ای آن متراژ کل باغ یعنی ۴۰۰۰ متر مربع قید شده است .آیا می توانم سند تک برک کاداستر برای آن دریافت کنم ؟

در صورتیکه ملک قابل تفکیک میباشد ابتدا باید از طریق اداره ثبت برای تفکیک زمین اقدام نمائید سپس برای اخذ سند تک برگی اقدام کنید.

سوال: ملک مشاعی بین دو نفر وجود دارد و بصورت سند محضری به نام هر یک شده است یکی از مالکین میخواهد سهمش را بفروشد ولی دیگری حاضر به فروش ملک یا دادن پول سهم او نیست (توان مالیش را هم ندارد) اجازه ورود مشتری و دیدن ملک را نمیدهد. چطور میشود او را وادار کرد تا ملک را بفروشد؟
اگر لازم است شکایتی تنظیم شود به چه عنوانی باید تنظیم شود؟

در صورتیکه مالک سند جداگانه داشته باشد میتواند دستور فروش ملک مشاع را از دادگاه محل وقوع ملک بگیرید و یا سهم خود را به دیگری بفروشد که در این صورت شریک او حق شفعه خواهد داشت.

سوال: فردی قبل از فوتش سهمی که از خانه داشته را به نام یکی از بچه‌هایش بصورت محضری زده است تا بعد از مرگش بفروشد و بین خواهران و برادرانش تقسیم کند فرد الان فوت کرده برای اینکه خیال بقیه وارثین راحت شود که اگر ایشان قبل از پیدا شدن مشتری برای آن خانه و فروش و و تقسیم پول آن فوت کردند ارث شان به خانواده او نرسد چه باید کرد؟ نمیخواهیم سند قطعی به نام تک تک وراث بزنیم چون ممکن است برای فروش نیایند و مشکل پیدا کنیم. چه نکاتی در تنظیم این قرارداد باید لحاظ کرد که ضمانت اجرایی داشته باشد؟

میتوانند ملک را به نام هر یک از ورثه و با توجه به سهم مشخصی صلح کنند و در غیر این صورت هر قراردادی هم که منعقد کنند بعد از فوت باید سند تنظیم شود.

سوال: بموجب تنظیم یک مبایعنامه  باکد رهگیری ملک مشاعی معامله شده که به عمد با غیرعمد درقسمت مشخصات مورد معامله شماره پلاک ثبتی ملک نیامده  فقط مساحت وشماره پروانه ساختمان را ذکر کرده  وخیابان وکوچه و بعد خریدار وکالتنامه ای با فروشنده تنظیم کرد صرفا کاری برای مراجعه به شهرداری وارگانها و غیره  در ضمن حتی در وکالتنامه هم شماره پلاک ثبتی ذکر نشده در ضمن خریدار از شخصی که سند مادر بنامش هست هم وکالتی مبنی بر انتقال سند ندارد درضمن مبایعه نامه های قبلی همگی نزد خریدار میباشد البته با درج شماره پلاک ثبتی.طبق وکالتنامه خریدار وکیل فروشنده هست نه مالک وطبق مبایعه نامه خریدار مالک است.باتوجه بتاریخ وکالت که بعد از تاریخ مبایعه نامه میباشد ,شخص خریدار مالک است یاوکیل؟ایا اگر خریدار اقدام بفروش کند خریدار جدید میتواند فروش مال غیر شکایت کند یا نه ؟

بله خریدار جدید میتواند شکایت فروش مال غیر را علیه ایشان تنظیم کند و مستحضر باشید که تاریخ قولنامه ها و یا مبایعه نامه اهمیت خواهد داشت.

سوال: میخواستم بپرسم چنانچه اقرارنامه محضری از کلیه ساکنین مجتمع جهت فروش قسمتی از حیاط مجتمع گرفته شده باشد چه مراحل دیگری وجود دارد تا سند آن قسمت مجزا شود و فروخته شود؟

در صورت رضایت تمامی مالکین نیز بعید به نظر میرسد که بتوانید حیاط مشترک منزل را تفکیک کنید و سند برای آن صادر شود.

سوال: در صورت برگزار نشدن جلسه مزایده فروش ملک مشاعی ،هزینه ها به چه نحوی  انجام میشود؟و به چه میزانی است ؟

در صورتیکه مزایده به درخواست خوانده برگزار نشود علی الاصول تمامی هزینه ها باید توسط خواهان پرداخت شود مگر در صورتیکه توافقی بین خواهان و خوانده باشد.

سوال: من مغازه اي خريدم وچند فقره چك دادم و سازنده قرار بود ملك را ٣ ساله تحويل بدهد والان ٣ سال هست دير كرد دارد و من ٢ فقره از چك ها را پاس نكردم والان ايشان از من شكايت كردن به علت عدم موجودي و وصول نشدن چك ها در خواست فسخ قرارداد را كردن اگر ممكنه راهنماي بفرمايد

بستگی به قرارداد شما خواهد داشت لذا در صورتیکه وصول چکها منوط به تحویل مغازه بوده باشد نمیتوانند برای فسخ قرارداد اقدام کنید و در صورتیکه میتوانند شکایت کنند که مغازه را تحویل دهند.

سوال: ملکی را اخیرا در یک آپارتمان ۱۰ واحده خریداری کردم.ملک پیش ازین دارای ۱۰ واحد پارکینگ بوده ولی به گفته بعضی از مالکین واحدها ،شهرداری به جهت تعریض محل عبور و مرور  درب اصلی آپارتمان،یک پارکینگ را حذف کرده و حیاط مشاعی را مسقف و به عنوان پارکینگ حذف شده لحاظ نموده و  صورت جلسه تفکیکی و آرایش پارکینگ صادر کرده.آیا میتوان علیرغم تایید شهرداری،به این موضوع اعتراض کرده و جای پارکینگها را به حالت اولیه برگرداند؟در حال حاضر ملک فاقد حیاط است در صورتیکه طبق سند حیاط داشته و مشاع است.

بله در صورتیکه ملک در سند دارای حیاط با متراژ مشخص میباشد میتوانید نسبت به آن اعتراض کرده که در این صورت ممکن است اعتراض شما مورد قبول واقع شود و بتوانید مجددا پارکینگ ها را تقسیم نمائید.

سوال: ساختمان ما ۸ واحد دارد و دارای ۳ واحد پارکینگ و هر ۳ پارکینگ متعلق به یک نفر میباشد ایشان هر دو در پارکینگ را قفل کرده و از ان به عنوان جای پارک و انباری استفاده میکند. سوال این است که چگونه ملکیت از مشاعات جدا میشود و ایا ایشان حق دارند دربهای پارکینگ را هرچند که فضایی معادل ۱ متر مشاعات داشته باشد را قفل کنند.

خیر به هیچ عنوان ایشان حق ندارند که پارکینگ ها قفل کرده و ممانعت از حق ایجاد کنند فضای رد شدن از پارکینگ مشاع بوده و ارتباطی با جای پارک خودرو ندارد.

سوال: در اپارتمان ما نورگیر صرفا به واحد اینجانب دسترسی دارد در طبقه اول ایا بنده مجاز هستم وسایل در نور گیر بگذارم در مورد اینکه ایا در سند به مشاع بودن یا نبودن اشاره شده اطلاع ندارم .مستاجر هستم لطفا راهنمایی فرمایید

در صورتیکه شما هر اقدامی در خصوص جلوگیری از نورگیر شدن در قسمت های دیگر آپارتمان شوید واحدهای دیگر در صورتیکه مانع استفاده از حق ایشان شوید میتوانند علیه شما شکایت کنند.

 سوال: اینجانب مدیریت ساختمانی را عهده دار هستم که هنوز بدلیل وجود نواقصی اعم از شهرداری و نظام مهندسی پایانکار ندارد و به تبع آن سند تفکیکی برای واحدهای احداثی وجود ندارد قابل بذکر است که ما مالکین ۵نفر به قدر السهم ۲نفر ۲دانگ و ۱نفر ۱دانگ و ۲نفر ۰/۵دانگ می باشیم و طبق صورتجلسه بنده با رای اکثریت مالکین مدیر ساختمان شدم.
حال ما چند مشکل در ساختمان داریم که هرکدام موضوع متفاوتی دارد و ۳نفر از مالکین که ۳/۵دانگ مالکیت داریم قصد اقامه دعوا داریم منتهی قصد داریم سریع تر به حل موضوع برسیم وترجیحا جنبه کیفری پیدا کند.حال موضوعات
۱٫یک نفر از مالکین با ۲دانگ مالکیت واحدی را از جانب خود به اجاره داده است چگونه می توان مستاجر را بیرون کرد.
۲٫باتوجه به نبود تائیدیه ها ما ۳مالک با قدرالسهم ۳/۵دانگ می توانیم به استناد ماده ۶قانون تملک آپارتمان ها تصمیم به قطع آسانسور بگیریم و مستاجر مذکور را از خدمات آسانسور محروم کنیم کما اینکه ما موجر ایشان نیستیم مستند به اینکه چون کل ملک مشاع ما نیز بایستی اجاره نامه را امضا میکردیم
۳٫حال با توجه به تکمیل ساختمان و عدم قرارداد کتبی فی مابین برای تفکیک و تخصیص واحدها به مالکین چگونه بایستی باتوجه به اختلافات بوجود آمده تفکیک واحدها صورت پذیرد
ممنون و متشکر از وقت و حوصله ایی که انجام می دهید.

هر یک از مالکین میتواند حتی در صورت نداشتن پایان کار واحد متعلق به خود را اجاره بدهد و مالکین دیگر نمیتوانند مانع ایشان و ورود مستاجر شوند. لذا اگر ملک در حالت کلی مشاع باشد و هیچ تقسیم نامه و مبایعه نامه ای تنظیم نشده باشد میتوانید برای خلع ید از ملک مشاع و اجرت المثل ایام تصرف اقدام کنید.

این مطلب را از دست ندهید:  صدور مجوز فروش ملک،پایانی بر نا امنی در معاملات مسکن
 سوال: من مالک ۳دانگ از یک واحد آپارتمان مسکونی هستم که مالک ۳ دانگ دیگر این ملک، بعد از اتمام مدت قرارداد اجاره بدون اطلاع بنده نسبت به تمدید قرارداد اجاره (بدون مراجعه به بنگاه و فقط پشت قرارداد اجاره نامه) و دریافت کل مبلغ اجاره بها اقدام نموده است. درحال حاضر اجاره نامه تمدید شده، در اختیار من نیست.
جهت تخلیه ملک، و طرح دعوی چگونه باید اقدام کنم؟

در صورتیکه شریک دیگر بدون اجازه شما مبادرت به تمدید قرارداد اجاره کرده باشند میتوانید برای خلع ید از ملک مشاعی اقدام کنید و اجرت المثل ایام تصرف را نیز از ایشان بگیرید.

 سوال: ملکی که من وکالت بلا عزل دارم با پول رهنی ۴۰ میلیون تومان  بدون اجاره ماهانه به کسی اجاره دادم، بعد از دو سال از قرارداد ( قرارداد یک ساله بود، بدون قردادجدید  یک سال اضافه در ملک بود)الان که میخام خانه را تخلیه کنم، خانه را به کسی دیگر اجاره داده است ومتواری است واز ملک مسکونی کار تجاری استفاده میشودناگفته نباشد که شهرداری ۲۵ میلیون تومان جریمه رسید کرده است( بدلیل کارتجاری غیر قانونی ( سفره‌خانه)) قبوض آب وبرق وگاز با جریمه بالای سی میلیون است.سوال اول من بدون پرداخت چهل میلیون  تومان پول رهن می توانم خانه را تخلیه کنم،؟سوال دوم: آیا میتوانم به عنوان اجاره مال غیر از مستاجر اول شکایت کنم؟در قرارداد اجاره بنده به اون اجازه نداده بودم که ملک را اجاره دهد

با توجه به اینکه مهلت قرارداد اجاره به اتمام رسیده است لذا میتوانید با مراجعه به شورای حل اختلاف دستور تخلیه بگیرید در صورتیکه دستور تخلیه داده نشد باید برای خلع ید اقدام کنید.

 سوال: در طبقه چهارم ساختمانی، سوییتی ساخته شده که جلوی آن حیاط کوچکی دارد. درب ورودی این سوییت از داخل راه پله میباشد و در کنار درب این خانه، درب پشت بام قرار دارد. همچنین از داخل همین واحد سوییت، درب دیگری به حیاط کوچک مقابلش باز میشود. پشت بام که کولرها بر روی ان قرار دارن، درواقع پشت بام این سوییت محسوب میشود و برای دسترسی به آن میبایست از راه پله ای که از حیاط کوچک این سوییت به سمت پشت بام تعبیه شده استفاده کرد. آیا سه واحد دیگری که در این ساختمان ساکن هستند برای ورود به پشت بام که هیچ راه دیگری ندارد، ورود به عنف کرده اند؟ ایا ساکن طبقه چهارم می تواند این حیاط را اختصاصی خود دانسته و از رفتن باقی ساکنین به پشت بام ممانعت به عمل آورد؟  حال انکه پشت بام از مشاعات ملک است. در صورت ورود ما به پشت بام که ناگزیر از عبور از این حیاط هستیم، ورود به عنف یا حریم خصوصی محسوب میشود؟

خیر در صورتیکه راه دیگری برای ورود به پشت بام وجود نداشته باشد ایشان نمیتوانند مانع عبور شما شوند و در این صورت شما و دیگر همسایگان میتوانید علیه ایشان شکایت کیفری ممانعت از حق نمائید.

 سوال: سوالی رو در رابطه با قوانین آپارتمان نشینی خدمتتون داشتم :
بنده در سال ۹۰ یک واحد اپارتمان رو در یک مجتمع مسکونی ۵ واحدی خریداری نمودم (طبقه همکف یا طبقه بالای پارکینگ) . موقعیت زمین ساختمان طوری است که بواسطه شیب زمین در ضلع غربی که واقع در کوچه ۸ متری است ، حیاط مجتمع دقیقا هم سطح با واحد من و عملا هم سطح با اتاق خوابهایم می باشد و از روز اول با توافق لفظی همه مالکین ساختمان قرار بر این شد که من از حیاط بطور اختصاصی استفاده کنم و با نصب سایه بان در حیاط ماشینم را در حیاط پارک کنم و در عوض حق استفاده پارکینگ خودم در پیلوت ساختمان را به آنها بدهم ( شایان ذکر است که وروردی ساختمان و پارکینگ عمومی در پیلوت ساختمان و در ظلع شمالی واقع شده و مالکین اگر از ضلع غربی وارد حیاط شوند هیچ نوع دسترسی به واحدهای خود را ندارند  چرا که همانطوریکه بعرض رساندم حیاط چسپیده به اتاق خوابهای واحد من می باشد) . بنابراین از روز اول وبا توافق همه مالکین بنده درب ماشین رو حیاط را ریموت دار کرده و سایبانی را در حیاط درست کردم و در طول این ۵ سال بدون مشکل زندگی می کردیم . اما اخیرا مالک طبقه اول می گوید که دیگر توافق را قبول ندارد و آن را فسخ کرد و الان ایشان هم ماشین دوم خود را در حیاط می گذارد بطوریکه دقیقا آن را می چسپاند به اتاق خواب ما و صدای ناهنجار و بوی دود آن در طول شبانه روز که خودرو را داخل و خارج حیاط می کند زندگی و آسایش ما را بهم زده ، حال سوالم اینه که آیا ایشان حق پارک خودرو و ایجاد چنین مزاحمتی را در حیاط دارد یا خیر ؟ و آیا در حیاط که جزء محوطه مشترک ساختمان است می توان خودرو پارک کرد در حالیکه در پارکینک فضا به اندازه کافی برای ۵ واحد وجود دارد؟ زندگی را بنوعی برایمان زجرآور کرده که حاضرم سایبان حیاط را تخریب کنم و من هم ماشین را در پارکینگ پیلوت بزارم و از مزیت حیاط برای خودم صرفنظر کنم، لطفا بزرگواری بفرمائید و راهنمایی کنید که چکارکنم

بله به دلیل اینکه حیاط ساختمان جزء مشاعات ساختمان میباشد لذا میتوانند از حیاط استفاده کنند و فقط شما با توافق همسایگان میتواند منحصارا با توجه به دلایل خود از حیاط استفاده کنید و یا مانع پارک خودرو توسط همسایگان شوید

سوال: لطفا در این خصوص هم راهنمایی بفرمائید که  وقتی ساختمانمان دارای پارکینگ مسقف در پیلوت هست و برای هر ۵ واحد (مطابق با سند هر واحد) جای خودرو وجود داره آیا همسایه ها حق پارک ماشین دوم (تاکید میکنم خودروی دوم ) در حیاط را دارند؟ وآن هم در حالی که پارک خودروی همسایه (مالک طبقه اول) در حیاط  کاملا ایجاد مزاحمت برای واحد همکف (واحد من که هم سطح حیاط است و عملا اتاق خوابهایم چسپیده به حیاط هستش) می کند . در ضمن من حاضرم از پارک خودروی خودم در حیاط بگذرم و پارکینگ مسقف احداث شده توسط خودم در حیاط را تخریب بکنم و من هم خودروم را در پارکینگ پیلوت بذارم . آیا با این شرایط که دیگر من هم در حیاط ماشینم را پارک نکنم می توانم مانع پارک سایر خودروهای همسایه ها (البته فقط یکی از واحدها خودروش را پارک می کند ) باشم و موضوع را از طریق مراجع قضایی دنبال کنم؟

خیر هیچ یک از واحدها نمیتواند در مشاعات تصرفی کند که بدون رضایت واحدهای دیگر میباشد به دلیل اینکه حیاط جزء مشاعات میباشد. لذا فقط در صورتیکه میتوانید در قسمت مشاع آپارتمان پارک کنید که تمامی مالکین دیگر رضایت دهند.

 سوال: ۱- آیا قراردادن موتورسیکت یا دوچرخه در پارکینگ، اما در خارج از فضای اختصاصی ۱۱٫۵ متر، یعنی در قسمت مشاعات پارکینگ، چه برای آنهایی که پارکینگ اختصاصی دارند و چه ندارند، مجاز است؟ لطفا ماده قانونی را برای بنده ذکر کنید.
۲- آیا می توان برای رفع نیاز واجب (گرمای تابستان)، کمپرسور کولر گازی را در مشاع، مثلاً محوطه‌ی پارکینگ یا نمای ساختمان قرار داد؟ اگر نه، آیا نیاز به رضایت تمام مالکین ساختمان است یا رضایت اکثریت کفایت می کند؟ لطفا ماده قانونی ذکر کنید.

افرادی که پارکینگ اختصاصی داشته باشند میتوانند دوچرخه و یا موتور خود را در قسمت پارکینگ خود پارک کنند و افرادی که پارکینگ ندارند نمیتوانند در مشاعات استفاده شخصی کنند و باید رضایت تمامی واحدها را داشته باشند. لذا گذاشتن کولر گازی اگر چاره دیگری نداشته باشند میتوانند در قسمت مشاعات و یا بالکن قرار دهند و نیازی به رضایت ماکلین دیگر نمیباشد.

 سوال: مالک ملک سه ماه  قبل از فروش چهاردانگ منزل ب اینجانب بدون اطلاع اقدام ب اجاره ملک ب شخص ثالث نموده است (دودانگ دیگر هنوز ب نام مالک قبلی است)پس از فروش ب اینجانب مستاجر به بهانه اینکه قرارداد بامالک داشته ازپرداخت سهم رهن وکرایه چهاردانگ  ب اینجانب خودداری میکند .چگونه میتوانم برعلیه مالک قبلی که اکنون شریک دودانگ میباشد یامستاجری ک سهم بنده رانمیدهد شکایت کنم?چه دعوایی مطرح کنم وبرعلیه  کدامشان?ده ماه گذشته و هنوز عایدی حاصلم نشده است.

بستگی به قرارداد فروش ملک از طرف مالک با شما خواهد داشت که به چه صورتی تنظیم شده باشد در بعضی از موارد مستاجر پول پیش را به موجر خود مسترد میکند و در مواردی نیز پول به خریدار جدید مسترد خواهد شد.

سوال: سلام خسته نباشید طرح کشاورزی طوبا ایا قابل واگذاری به فرزندان میباشد در صورتیکه پدرم سی جریب زمین را بین فرزندان تقسیم کرده والان در اثبات مالکیت این قولنامه دستنوشته وکیل پدرم میگوید که چون در قرارداد ذکر شده قابل واگذاری به غیر نیست ایا اثبات مالکیت این قولنامه دستنوشته از از طرف دادگاه رد میشود  همچنین اعتبار این قرارداد جهاد کشاورزی از تاریخ ۷۷-۸۰بوده وبه اتمام رسیده است همچنین در قرارداد ذکر شده بدون موافقت با جهاد کشاورزی حق واگذاری این زمین ندارد معمولا روند کار اینگونه پرونده ها چگونه است لطفا راهنمایی کنید

برای اطلاع از قابل واگذاری بودن قرارداد به دیگری باید به قرارداد منعقد شده با ایشان رجوع کنید و در صورتیکه قابل انتقال باشد باید در قرارداد مذکور نوشته شده باشد.

سوال: ما یک خونه دو طبقه کلنگی داریم و با شخص دیگری شریک هستیم متاسفانه سه سال وقت صرف کردم تا بتونم واحد خودمون رو جدا بفروشم ولی هیچ کس بصورت جدا نمیخره همسایه ما نه قصد فروش و نه قصد ساخت داره نمای ساختمان خراب شده و قدیمی شده.میدونم چون دو واحد مجزا هستیم قانون خاص و الزام آوری وجود نداره ولی بخش به بخش زندگی من  بخاطر پول تحت تاثیر قرار گرفته با خفت و خواری زندگی میکنم  و فروش این خونه زندگی من رو تغییر میده.چه راه هایی هست که همسایه رو مجبور به فروش یا مجبور به ساخت کنه؟ کجا باید مشکلاتم رو مطرح کنم و به نتیجه برسم  و یا جایی هست که با این آقا مشاوره و صحبت کنن و راضی به ساخت و فروش بشه؟؟

در صورتیکه ملک شما سند جداگانه داشته باشد و افراز شده باشد میتوانید برای فروش ملک خود اقدام کنید و در صورتیکه سن ساختمان بیش از سی سال باشد میتوانید ایشان را ملزم به ساخت کنید.

سوال: آیا میتوان ملکی که به مزایده گذاشته شده را به اجاره داد ؟  / آیا میتوان ملکی که  (گاراژ) مشترک بین چند نفر است هر کس سهم مشاع خود را به اجاره بدهد؟

ملکی که به مزایده گذاشته شده است اگر اجاره داده شود در صورتیکه فرد اطلاع از مزایده ملک داشته باشد اعتباری نخواهد داشت ولی ملک مشاع را هر یک از مالکین میتوانند سهم خود را اجاره دهند.

سوال: برای خرید یک ملک اقدام کردیم سندش ۲ دانگ هست از چند هزار متر زمین فک کنم – رفتیم محضر ارجا داد برای شهرداری و دارایی(فروشنده رو ارجا داد) همه چیزو صفر کرد بدهی ها رو . الان رفت سازمان ثبت اسناد برای استعلام و از این جور چیزا – سند دو دانگ منگوله دارشو دیدن گفتن ظاهرا باید بیادن نقشه کشی همه چند هزار متر رو که این ۲ دانگش هست واسه شما انجام بدن که زمان میبره . ولی چون ما وقت نداریم و سریع میخواهیم معامله کنیم و همه چی تموم بشه این آقا گفت من ماده فک کنم ۱۴۷ هست واسه سند شش دانگ اقدام کردم – بعد کارمند دفتر ثبت گفت خوب دو راه دارید – معامله رو انجام بدید پولها رد و بدل بشه یه مبلغی بمونه نهایتش برای به نام زدن سند شش دانگ وقتی اومد – یه راهش هم اینه وکالت بلا عزل بدید به خریدار بره خودش دنبالش و بره تو سایت ثبت مثلا اسم شما رو تغییر بده به اسم خودشو اینجور چیزاا ! و شش ماه طول میکشه سند شش دانگ بیاد – ولی از طرفی الان مسئله برای من خریدار خیلی پیچیده شده و میترسم . مثلا اگر بعد شش ماه گفتن سند شش دانگ به این ملک تعلق نمیگیره چی ؟ یا مثلا به سند های دو دانگ – شش دانگ تعلق نمیگیره – حالا یه مشورت از شما میخوام که چیکار کنم ؟ ۳۰ میلیون هم بعد قلنامه و رفتن به محضر دادم به فروشنده – قلنامه هم دستی و در خانه و با حضور ۳ شاهد زده شده . برای ملکش همه ی مدارک عدم خلافی و …. رو داره همه چی هم طبق مدارک از جریمه و … صفر کرده آیا میشه اعتماد کرد(منظور به ایشون نیست – منظور به معامله بی دردسر داشتن هست ) آیا به سند ۲ دانگ منگوله ای شش دانگ تک برگ میدن ؟ کلا چیکار کنم الان؟

در صورتیکه سند ملک که به صورت دو دانگ است و تفکیک نشده است جداگانه سند تک برگ داده نخواهد شد و ابتدا ایشان باید برای تفکیک زمین اقدام کنند سپس ضمن تنظیم مبایعه نامه برای اخذ سند رسمی و تک برگ اقدام نمائید.

محسن محمدرضاپور
محسن محمدرضاپور
امروز کارهایی را انجام می دهم که دیگران حاضر نیستند انجام دهند تا فردا کارهایی را انجام دهم که دیگران قادر نیستند انجام دهند. از اینکه خدمتی برای مردمم انجام میدم خوشحالم.

26 دیدگاه

 1. ایمانی گفت:

  باسلام
  همسرم یک واحد آپارتمان ثبیت نامه کرده بودند بعد از چند ما قرار شده کل قسطهای آن را اینجانب پرداخت کنم و خانه کلا به اسم اینجانب شود ولی چون اسم ایشون ثبت سیستم شده بود قرار شد به اسم ایشون بموند و به جای آن به صورت محضری تعهد دهند خانه از من است و در زمان سند زدن به اینجانب انتقال میابد. آیا این از نظر قانونی درست است و فردا روزی مشکلی ایجاد نمی شود.؟ اگر قانونی است در تعهد محضری باید چه چیزیهای بیان شود. با تشکر

  • محسن محمدرضاپور محسن محمدرضاپور گفت:

   با سلام و ادب خدمت شما
   با توجه به عدم وجود رسمی ملک شما، هیچگونه عملیات ثبتی بر روی ملک شما امکان پذیر نمی باشد. بنابراین اگر این ملک را از همسر خود خریده اید و یا در آینده پس از تکمیل قصد دارید سند آن را به نام خودتان بزنید، آسانترین روش برای این کار نوشتن یک مبایعنامه مابین همسرتان و خودتان می باشد.
   دقت کنید امضای دو شاهد نیز در پای آن درج شود تا اعتبار بیشتری داشته باشد.

 2. omiiiiiiid گفت:

  سلام برادرم!سوالی داشتم در مورد زمین کشاورزی مشاعی که یکی از مالکین مشاعی بی اذن سایر مالکین اقدام به ساخت و ساز در ملک کرده و بعد سند مشاعی تک برگ گرفته و بعد از آن دادگاه به علت شکایتی که از ایشان شده بود ملک را به مزایده گذاشته حال خریدار مزایده میتواند نسبت به تاسیساتی که در سند مشاعی تک برگ آمده است ادعایی داشته باشد؟؟؟با توجه به اینکه ما از ساخت و ساز تا گرفتن سند تک برگ توسط مالک مشاعی بیخبر بودیم!!!! آیا میتواند نسبت به فروش تاسیسات در ملک مشاعی اقدام کند؟؟؟خدا حفظتان کند

  • وحید سرحسابی وحید سرحسابی گفت:

   سلام و درود برشما.
   چنانچه در صورتجلسه مربوط به مزایده و ارزشگذاری زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری،تجهیزات احداثی قید شده باشد هیچکس نميتواند د آنها دخل و تصرفی صورت دهد.
   موفق باشید.

  • وحید سرحسابی وحید سرحسابی گفت:

   سلام و درود برشما.
   چنانچه در صورتجلسه مربوط به مزایده و ارزشگذاری زمین توسط کارشناس رسمی دادگستری،تجهیزات احداثی قید شده باشد هیچکس نميتواند در آنها دخل و تصرفی صورت دهد.
   موفق باشید.

 3. ر.ص گفت:

  سلام وممنون از این همه صبوری که پاسخ تک تک دوستان را داده اید
  من در یک آپارتمان سه طبقه زندگی میکنم در طبقه ی دوم .طبقه اول و دوم دارای پارکینگ هستند و طبقه سوم پارکینگ ندارد .ساکن طبقه اول در محل پارک خودروی خود دو عدد دوچرخه هم پارک میکند .که دو مرتبه به وسیله این دوچرخه به خودروی بنده خسارت وارد کرده است .من یک خودروی دیگر هم دارم که دو مرتبه در کوچه جای پارک نبود در داخل حیاط پارک کردم که این ساکن طبقه ی که پارکینگ دارد و دو عدد دوچرخه داخل پارکینگ پارک کرده به من تذکر داد که ماشین نیاورید با همه ی این توضیات میخواستم سوال کنم از محضرتون آیا قانونی هست که اجازه پارک یک وسیله ی نقلیه در پارکینگ میباشد و من آن را تایپ کنم و بزنم در ورودی آپارتمان تا این آقا این دوچرخه ها را بردارد که مجدددا به خودروی من خسارت وارد نکند.
  سپاس از صبوریتان

  • وحید سرحسابی وحید سرحسابی گفت:

   سلام و درود بر شما
   فرض کنید پارکینگ شما یک مستطیل به مساحت ۱۲ متر مربع است و خودروی شما ده متر از آن را اشغال میکند.
   در فضای دو متری باقیمانده شما حق قراردادن هر وسیله ای را دارید به شرط اینکه مزاحمت و آسیبی به دیگری وارد نکند.
   با توجه به شرایط فوق،همسایه شما حق قرار دادن دوچرخه در محوطه پارکینگ خود را دارد و چنانچه آسیبی از این جهت به خودروی شما وارد شده از طریق کارشناس شورای حل اختلاف مطالبه خسارت و الزام به رفع مزاحمت کنید.

 4. محسن گفت:

  سلام و وقت بخیر. من و برادرم یک خانه هرکدام به اندازه سه دانگ شریک هستیم. الان به اختلاف خوردیم و قراره که سهم هرکدوم جدا بشه اما برادرم نمیان برای فروش ملک و من میخوام قانونی اقدام کنم. ایا گواهی عدم افراز برای این ملک که هر سه دانگ آن جداگانه سند تک برگی دارد ایا نیاز هست یا نه؟ سه دانگ ازین ملک برای من هستش و سند تک برگی دارم و برادرم هم همینطور

 5. حمید منصوری گفت:

  با سلام بنده زمینی دارم که قبلا خود مالکیت برای قطعات زمینها یه کوچه شش متری گذاشتن بعدا در طرح شهرداری کوچه شش متری کنسل شده وبه چند متر در زمینهای قسمت جنوبی پیشروی یه خیابان ده متری در زمینهای جنوبی احداث شده حال قسمتی از زمینهای جنوبی در شمال زمین بنده تا خیابان ده متری قرار گرفته وبا زمین بنده یک پلاک شده ،حال که برای فروش زمین اقدام کرده ام مالکیت جنوبی ادعای مبلغ بیشتری میکنن صرفا به دلیل اینکه خیابان از زمین آنها گرفته شده ،آیا قانونی هس ادعای بیشتر مبلغ آنها ،در غیر اینصورت بنده چیکار کنم ،ضمنا مالک قبلی زمینهای جنوبی پدره مرحوم بنده بوده است ،در کل یه قطعه چهار هزار متری،بودی که پدرم قطع بندی کرده بوده و فروخته بوده که جز یه قطعه که تحویل اینجانب هس که این مشکل پیش آمده ،لطفا راهنمایی نمایید با تشکر فراوان

 6. leyla گفت:

  سلام خسته نباشید من یک واحد آپارتمان ۱۰۸ متری هستم سند شش دانگ .با اختلافی که با شوهرم داشتم ترک انفاق میکرد وبعد از ده روز برمیگشت خیلی اذیت کرد تا سه دانگ از آپارتمان رو به اسم ایشون قولنامه زدم .ودر قولنامه ذکر شده که هر کدام از طرفین بخواد از آپارتمان رو بفروشد طرف دیگر باید راضی شود.حال میخوام آپارتمان رو بفروشیم مشتری که میاد قیما بالا میگه .که نتونیم بفروشیم .آیا من میتوانم سهم خودم رو بفروشم وسند سه دانگ بزنم

 7. حمید بسطامی گفت:

  سلام
  مالک یک واحد از آپارتمان ۸ واحدی هستم که متراژ هیچ یک از این واحدها به ۱۴۹ متر نمیرسد، سازنده ساختمان دو واحد پارکینگ اضافه (اضافه بر هشت پارکینگ زیر ساختمان) از محل حیاط ساختمان را مسقف نموده و برای آنها سند دریافت و به دو تن از مالکین ساختمان فروخته است ولی با توجه به ماده سه قسمت مشاعات ساختمان موضوع قانون تملیک آپارتمانه (فصل دوم‌: قسمتهای مشترک ماده ۳ ـ قسمتهایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آنها که به‌طور مستقیم و یا غیر مستقیم مورد استفاده تمام شرکا می‌باشد قسمتهای مشترک محسوب می‌گردد و نمی‌توان حق انحصاری برآنها قایل شد.) این امر خلاف قانون نیست؟ وچنانچه خلاف قانون است چگونه میتوان سندهای آنها را ابطال نمود،

  • وحید سرحسابی وحید سرحسابی گفت:

   سلام
   مالک در زمانی میتواند اقدام به این عمل (اضافه کردن پارکینگ از محوطه مشاعی کند که رضایت تمامی مالکین(۸واحد) را اخذ کرده باشد(احتمال خیلی زیاد زمانی بوده که هنوز به شخص دیگری نفروخته )و از طرفی این موضوع بدون تایید شهرداری و تغییر لازم در پایانکار امکانپذیر نیست.بنابراین ابتدا بررسی کنید که این اقدام ،مستندات قانونی(موافقت کلیه مالکین+تایید شهرداری) را دارد یا خیر.
   اگر پاسخ مثبت است بنابراین شما ملک را با شرایط و وضع موجود خریده اید و متاسفانه کاری از دست شما برنخواهد آمد.

   • حمید ب گفت:

    با سپاس
    بله سازند قبل از دریافت پایانکار اقدام به ساخت پارکینگهای اضافی در محدوده حیاط نموده و بنده نیز طبق فرموده شما با وضع موجود خریداری نموده ام.
    از راهنمایی شما سپاسگذارم

 8. وحید سرحسابی وحید سرحسابی گفت:

  سلام
  ارادتمند
  در خصوص پاسخ سوالتون که تقاضا کردین پاک شود بهترین روش مراجعه به دادگاه و درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع با توجه به عدم امکان افراز آن و در نهایت مزایده ملک و …است.موفق باشید

 9. صدر گفت:

  با سلام
  ملك شش دانك حدود ٣٨ سال ساخت از مادر به بنده و خواهرم و برادرم بطور قانوني به ارث رسيده برادرم سه دانگ يك و نيم بنده و يك و نيم خواهرم . برادرم مايل به فروش يك دانگ از سهم خود به من و خواهرم ميباشد يعني نيم دانگ من و نيم دانك خواهرم در ضمن ملك داراي سند تك برگي ميباشد كه به تازگي و بد فوت مادر دريافت كرده ايم سوال من اينست كه شرايط فروش اين سهم به چه صورت است ؟ مبلغي كه بايد براي خريد به برادرمان پرداخت كنيم بر چه أساسي است ؟
  با تشكر

  • وحید سرحسابی وحید سرحسابی گفت:

   سلام و درود بر شما
   در خصوص چگونگی انتقال سند،بهترین روش این کار،صلح حقوق برادرتان است،با کمترین دردسر.
   میزان حق و حقوق ایشان،یک ششم قیمت واقعی ملک است که پس از بررسی های میدانی قیمت واقعی آن کشف خواهد شد.
   چنانچه کمک و یا مشاوره ای در این خصوص نیاز داشتید تماس بگیرید.

 10. بهرام گفت:

  سلام. من تقریبا چهار سال است که در مسکن مهر ماهدشت یه واحد وام دار خریدم و واحد بنام من است. طی اختلافاتی بین خود وهمسرم طبق مبایعه نامه ای سه دانگ این واحد را به نام همسرم زدم. آیا او می تواند من را وادار به فروش نماید؟ از طرفی من دوست ندارم ملکم را به فروش رسانده و توانایی مالی زیادی هم ندارم تا سهم او را بخرم.
  سپاس

  • وحید سرحسابی وحید سرحسابی گفت:

   سلام و درود
   جدای از اینکه انتقال و فروش مسکن مهر در طول مدت فروش اقساطی(اجاره به شرط تملیک ممنوع است)شما نیمی از آن را طی سندی عادی (مبایعه نامه)به همسرتان واگذار کرده اید.با فرض اینکه همسر شما مالکیت خود را بر نیمی از ملک اثبات کند (از طریق دادگاه شما را ملزم به تنظیم سند کند) بایستی از دادگاه و درخواست صدور عدم امکان تقسیم آپارتمان(افراز)و دستور فروش مال مشاع که حدود یکسال طول خواهد کشید.را بنماید.مزایده ملک و …
   با توجه به عدم وجود سند در دست ایشان و مطالب بالا مسیر نسبتا دشواری است.

 11. مصطفی گفت:

  باعرض سلام وخسته نباشید،من آپارتمانی راپیش خریدکردم ازیکی ازدوستانم وقرارداددستی تنظیم کردیم البته شهودامضاکردند.درضمن تکمیل ایشان باملک پشتی توافق ومشارکت کردندکه درقراردادمانبودلذاتعدادواحدهااز۱۰واحدبه۱۲واحدافزایش یافت وملک دوممرشد.وزمان تحویل به من دوممرتحویل داده وحالاادعامی کنه مابه التفاوت قیمت ملک رابه نرخ روزپرداخت کنم .آیابایداین تفاوت قیمت راپرداخت کنم درصورت پرداخت چگونه بایدمحاسبه کنیم.لطفاراهنمایی بفرمایید.باتشکر

  • وحید سرحسابی وحید سرحسابی گفت:

   درود برشما
   خیر چنین حقی برایشان متصور نیست.
   پاسخ دقیق از جهت امکان اعتراض شما نسبت به افزایش تعداد واحدها،نیازمند بررسی دقیقتر مفاد قرارداد شماست.

 12. فرزاد گفت:

  با سلام واحد مسکونی مجتمعی در ۷ مغازه و دوطبقه ۲۴واحد مسکونی یکی از مغازه ها در متراز ۱۰۹ متر سه دنگ بنام خودم قطعی میباشد و سه دونگ دیگر بنام ۶ نفر ورثه که خودم هم جز ورثه هستم میخواهم مغازه رو به دو قسمت کنم و سند شش دنگ برای خودم بگیرم چکار کنم ؟

 13. حسین احمدی گفت:

  بنده ملکی را از سهم طبقات مشخص شده در مشارکت نامه از سازنده در دفتر املاک با کد رهگیری خریده ام. ولی در مشارکت نامه سازنده حق فروش را نداشته و کار ساختمانی تمام شده در حدود ۶ ما هست در داخل ملک ساکن هستم .ولی بر خلاف توافق سازنده و مالک پس از اتمام سقف طبقه چهارم مالک سهم سند سازنده را به نام او نزده و بر سر موضوع پرداخت خلافی شهرداری و نوع نقشه بنا با هم اختلاف دارند .سازنده هم خلافی رو داده کارو تمام کرده سهم خودش هم به بنده فروخته. میخواستم بدونم مالکین میتوانند قرار داد ما را فسخ کنند؟ در ضمن ما برای برج ۹وقت محضر داریم اگر کماکان مالکین سهم سازنده را به نام نزند ما برای سند باید چه اقدامی کنیم؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کانال تلگرام مرکز مباشر
برای اطلاع از آخرین اخبار،تحلیل ها و یادداشت های سایت به کانال تلگرام مباشر بپیوندید.
 • آخرین وام ها و تسهیلات حوزه مسکن
 • به روزترین قوانین و مقررات ملک و ساختمان
 • آخرین قیمت معامله شده املاک محله شما
 • ریزه کاری ها و نکات حقوقی معاملات ملکی
از 5 راز مخفی مشاورین املاک باخبر شوید
راز های مخفی مشاورین املاک را که هیچگاه برای شما فاش نخواهند ساخت در این کتاب الکترونیکِ ۱۰۰٪ رایگان و ۱۰۰٪ کابردی بیاموزید!
 • تاکنون بیش از 1900 نفر این کتاب را دانلود کرده‌اند. شما نیز همین حالا می‌توانید با ثبت ایمیل خود در فرم زیر، این کتاب الکترونیک رابه‌رایگان دانلود کنید و با آگاهی از نکات آن، معاملاتی ارزشمند و دلچسب در زندگی خود تجربه کنید.
ایمیل شما نزد مباشر به امانت خواهد ماند
PLEASE SHARE US!
Vel eros amet amet mauris a habitasse scelerisque? Vel urna dis et, placerat phasellus, diam in! Placerat nec facilisis, tortor tristique. Arcu placerat sagittis, velit lorem scelerisque egestas. Lundium et, ultrices, et tempor vel proin est! Lundium sociis ac, ut ultricies ridiculus ultricies pulvinar scelerisque et adipiscing auctor, urna platea non rhoncus magna egestas montes platea sed porta nisi porta, mus integer porta elit.